Minimates portrayed by Oleg Taktarov

Predator Minimates and Vinimates
Nikolai Nikolai