Minimates portrayed by James Avery

Teenage Mutant Ninja Turtles Minimates
Shredder Shredder
Shredder Shredder